Kostnader til vedlikehold

Det har i år kommet opp behov for reparasjoner og vedlikehold som medfører at vi ikke har penger nok i budsjettet.

Dette handler om 2 ting:

1. Støttemur bak avfallscontainere utenfor garasje T1 i Kremlegrenda.
Denne har begynt å skli ut og står nå i fare for å skade containere og hindre tømming. Vi vurderte reklamasjon, men firmaet som satte opp dette i sin tid er konkurs. Vi budsjetterte med en kostnad her på ca 200.000, men når vi nå har hentet inn reelle tilbud fra entreprenører så er kostnaden ca 450.000.

2. Varmekabler i bakken mellom T3 og T4 i Steinsoppgrenda.
Vi har de siste par årene utført flere reparasjoner på brudd i kablene. Dette har kostet 10-15.000 pr gang. M-tek som utfører reparasjoner anbefaler oss å ikke reparere mer da kabler er så slitt og gamle at de vil fortsette å ryke.
Pris på å bytte kablene er estimert til ca 400.000 inkludert asfaltering.
Styret har vurdert nødvendigheten og anser området såpass bratt og tidvis glatt på vinteren, dette i kombinasjon med utkjøring mot trafikkert vei, gjør at vi ser behov for å utbedre med en gang heller enn å utsette.

Økonomi / Budsjett
Styret har mandat og plikt å forvalte felles installasjoner og eiendom på en forsvarlig måte. Begge de 2 tingene over anser vi som nødvendig vedlikehold som må utbedres i år.
Siden vi i budsjettet ikke hadde satt av penger til de summene vi her snakker om så har vi 3 valg, spise av egenkapital, ta opp lån og ekstra innbetaling fra medlemmene.

Etter rådgivning hos forretningsfører, ABBL, er vi kommet frem til at ekstra innbetaling er beste alternativ. Lån utgår da det krever vedtak på årsmøte, og summen er relativt liten pr enhet. Bruk av egenkapital er ikke tilrådet med tanke på utgifter til daglig drift.

På bakgrunn av dette må vi dessverre be om en ekstra innbetaling fra alle medlemmene. Dette vil være i størrelsesorden ca 4000,- pr boenhet. Nøyaktig beløp pr enhet vil komme informasjon om senere.

Vi planlegger å sende ut faktura på ekstra innbetaling etter sommerferien, og da fordelt over 2 mnd.

PS! Vi er også i prosess med å innhente noen flere tilbud for å sjekke at prisene vi har fått til nå er riktige.

Parkering

Styret benytter samtidig igjen muligheten til å minne om parkeringsbestemmelsene i vedtektene våre.
I det siste har det vært en del tilhengere som har tatt opp flere p-plasser nederst i Kremlegrenda. Dette er i strid med vedtektene. Noen få dager ifm. flytting er greit, men man skal ikke over tid oppta p-plasser med tilhengere, campingvogner og lignende.

Økning av felleskostnader i huseierforeningen fra 1.4.2024

På bakgrunn av den generelle prisutviklingen i samfunnet og økte renter er vi nødt å øke fellesutgiftene i Løkenhavna huseierforening 2 fra 1. April i år. Økningen blir på 10%. Viktig å merke seg at dette kun gjelder posten som heter fellesutgifter på fakturaen fra oss. Forsikring, kabel tv, parkering og kommunale avgifter omfattes ikke […]

Info rundt ustabilitet i ladeanlegget den siste tiden

Vi har i den siste tiden hatt ett par utfordringer med ladeanlegget i garasjene. Ustabilt nettverk – ladere som går offline Det har vært noen utfordringer med at noen få ladere i hver garasje ikke får tilgang til internett. I mars i år monterte vi nytt og moderne wifi-nett i alle garasjene. Likevel mister noen […]