Styret

STYRELEDER Endre Igesund
STYREMEDLEM Gunnar Jonny Bredin
STYREMEDLEM Eystein Gøttsching Holter
STYREMEDLEM Daria Bogoev
STYREMEDLEM Hege Margrethe Lundin Kuhle
VARAMEDLEM Hege Sørensen
VARAMEDLEM Christian Holter
VARAMEDLEM Ingvill Sommerstad
VARAMEDLEM Jan Henning Haveland
VALGKOMITE Ingvill Sommerstad
VALGKOMITE Christian Holter

Kontakt: styret@lokenhavna.no